Zmluvy

Zmluvy
doc Ing. Ján Pavlík, PhD, Moyzesova 196, Liptovský Hrádok
predmetom zmluvy je tvorba mapových podkladov a vektorových máp súvisiacich s porealizačným zameraním zrealizovaných opatrení revitalizačného projektu v Obci Dravce, dátum podpisu 07.11.2011
doc Dodatok č.1. 31/§52/2011, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Nábrežie J.Pavla II 439/16, 058 01 Poprad
dohoda o zabezpečení realizácie a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť, dátum podpisu 19.10.2011
doc Peter Korheľ, Dravce č.173, 053 14 Dravce
kúpna zmluva, dátum podpisu 19.10.2011
doc HES-COMGEO spol. s r. o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na "Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní", suma 2.700 €, dátum podpisu 09/2011.
doc Jaroslav Ravinger, Rumanova 10, Liptovský Mikuláš
predmetom tejto zmluvy je zhotovenie projektovej domumentácie na rekonštrukciu centrálneho parku Tri studničky v obci Dravce, suma 960 €, dátum podpisu 09/2011
doc Dexia banka a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
predmetom tejto zmluvy je zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere B výška úveru 158 535,80 €, dátum podpisu 11.08.2011
doc Dexia banka a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
predmetom tejto zmluvy je zriadenie bežného účtu pre príjem dotácií samospráv č.ú 3401094021/5600, dátum podpisu 27.07.2011
doc Dexia banka a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
predmetom tejto zmluvy je zriadenie bežného účtu pre príjem dotácií samospráv, č.ú. 3401090020/5600, dátum podpisu 27.07.2011
doc Zmluva o dielo, JUTING, Vajanského 4, Prešov
predmetom zmluvy o dielo je dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Úprava koryta Draveckého potoka ", suma 5.374,08 €, dátum podpisu 04.07.2011
doc Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava
predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu prác realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011, suma 91.500 €, dátum podpisu 23.05.2011.
doc Dohoda č. 31/§52/2011/NP V -2, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Nábrežie J.Pavla II 439/16, 058 01 Poprad
predmetom je poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec, suma 1683 € dátum podpisu 19.05.2011
doc Zmluva o dielo Ladislav Kovalčík, Slovenská Ves 204
predmetom zmluvy o dielo je vykonávať funkciu pilčíka v projekte, suma 9.600 €, dátum podpisu 09.05.2011
doc Jozef Tomečko, Dravce 134,053 14
v rámci projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 vykonávať s vlastným zemným mechanizmom vodozádržné prvky podľa pokynov garanta projektu a koordinátora projektu, dátum podpisu 09.05.2011
doc Zmluva o dielo Ing. Ján Pavlík PhD, Hradná 338, Liptovský Hrádok
predmetom tejto zmluvy o dielo je evidencia, zameranie a dokumentácia zrealizovaných vodozádržných prvkov v krajine,suma 5.940 € dátum podpisu 03.05.2011
doc Zmluva o dielo Ing. Ladislav Sisák, Okružná 770/78, Poprad
predmetom zmluvy o diele je vykonávať funkciu koordinátora prác v rámci projektu,suma 6.331,44 €, dátum podpisu 02.05.2011
doc Dohoda č. 17/§50j/2011, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Nábrežie J.Pavla II 439/16, 058 01 Poprad
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, dátum podpisu 04.05.2011
doc Zmluva o dielo, STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava
Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác na základe cenovej ponuky zhotoviteľa na stavbe: Oprava miestnej komunikácie po povodni v obci Dravce, suma 19.863,95 €, dátum podpisu 18.03.2011
doc Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21/2010, ARPROG, Partizánska 3878/86A, Poprad
Zmluvné strany uzavreli 15.06.2010 Zmluvu o dielo č. 21/2010, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela "Úprava Draveckého potoka",zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 2, dátum podpisu 14.03.2011
jpg Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava, zverejné 21.03.2011
Rozhodnutie o zmene projektu , zo dňa 28.02.2011
pdf Predmet podpory NFP, Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP zverejnene 21.03.2011
doc Zmluva o poskytnutí služby Podtatranské noviny, Popradské nábrežie 17, Poprad
Uverejnenie článku - propagácia investičnej akcie "Úprava Draveckého potoka", suma 100 €, dátum podpisu 14.02.2011
doc Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2010, ARPROG, Partizánska 3878/86A, Poprad
Predmetom tohto dodatku č. 1 k Zmluve o stavebnom diele č. 21/2010 na zhotovenie diela " Úprava Draveckého potoka" je zmena termínu ukončenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa, dátum podpisu 11.02.2011
Február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
meniny má: Lívia

Počasie: