Dokumenty

Výzva o poskytnutie informácií a cenovej ponuky
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky:„CPV KÓD 71520000-9 Stavebný dozor “. Opatrenie 7. podopatrenie 7.4. aktivita 1 rekonštrukcia kultúrneho domu zverejnené 08.12.2015
docx Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky:„ CPV KÓD 71520000-9 Stavebný dozor -“. 7. podopatrenie 7.2. aktivita 1 - výstavba miestnej komunikácie zverejnené 08.12.2015
docx Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: „CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie-“. 7. podopatrenie 7.2. aktivita 1 - výstavba miestnej komunikácie zverejnené 04.12.2015
docx Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: „CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie-“. Opatrenie 7. podopatrenie 7.4. aktivita 1 rekonštrukcia kultúrneho domu zverejnené 04.12.2015
docx Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: „CPV-75112100-5 Projekty rozvoja verejnej správy-“. zverejnené 30.11.2015
docx Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: „CPV-79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie“ zverejnené 30.11.2015
docx VÝZVA na predloženie ponuky na poskytnutie služieb
doc SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH k 30.06.2014-s cenami ≥ než 1 000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
doc SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH k 31.03.2014-s cenami ≥ než 1 000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
docx Studňa pre segregovanú osadu
Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk zverejnené 12.02.2014
docx Studňa pre segregovanú osadu
Určenie predpokladanej hodnoty zakázky zverejnené 12.02.2014
docx Studňa pre segregovanú osadu
Profil verejného obstarávateľa zverejnené 12.02.2014
doc Oznámenie o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami  s cenami vyššími ako 1 000 eur v zmysle platnej legislatívy v roku 2013 v zmysle zákona 25/2006 v znení neskorších právnych úprav
doc Oznámenie o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1 000 eur v zmysle platnej legislatívy v roku 2012
doc Výzva o poskytnutie informácií a cenovej ponuky - Inžiniersko geologický prieskum MK v obci Dravce
doc Obchodné podmienky dodania predmetu zakázky
doc Výzva o poskytnutie informácií a cenovej ponuky - Služba – Porealizačné zameranie trasy výtlačného vodovodného radu, vodovodnej rozvodnej siete, kanalizačného zberača a elektrickej prípojky na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Príloha : Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
doc Výzva o poskytnutie informácii a cenovej ponuky
Predmetom tejto zákazky je realizácia procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, na predmet zákazky: „Statické zabezpečenie stropu kultúrneho domu v obci Dravce“
docx Oznámenie o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1 000 eur v zmysle platnej legislatívy v roku 2012
Postup verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
Zámer predaja majetku Obce Dravce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
odt Zámer predať nehnuteľnosť KN C 1164/35
odt Zámer predať nehnuteľnosť KN - C 101
Správne poplatky obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Správne poplatky
Hlavná kontrolórka Obce Dravce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky obce Dravce na obdobie i.poloru 2016
pdf Oznamovacia protispoločenská činnosť
pdf Navrh plánu kontrolej činnosti na II polrok 2015
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
zverejnené 21.05.2014
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dravce
Rozpočet obce, záverečný účet obce, zásady hospodárenia
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
xlsx Návrh rozpočtu na rok 2016-2018
zverejnené 30.11.2015
docx Záverečný účet obce za rok 2014
vyvesené 11.06.2015
xlsx Návrh rozpočtu Obce Dravce na roky 2015-2017-tabuľková časť
vyvesené 08.12.2014
pdf Záverečný účet obce
zverejnené 21.05.2014
pdf Vdavky tabuľková časť
pdf Príjmy tabuľková časť
pdf Návrh rozpočtu Obce Dravce na roky 2014-2016
zverejnené 20.11.2013
xls Návrh rozpočtu Obce Dravce na roky 2014-2016-tabuľková časť
zverejnené 20.11.2013
Návrh na územný plán obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Príloha č. 7 - VPS
pdf Príloha č. 6 - V 6 ochrana prírody
pdf Príloha č. 5 - V 5 záber
pdf Príloha č. 4 - V 4 siete
pdf Príloha č. 3 - V 3 komplex
pdf Príloha č. 2 - V 2 - kataster
pdf Príloha č. 1 - V1 širšie
pdf Návrh územného plánu Obce Dravce
pripomienky k územnému plánu je možné podať na Obecný úrad Dravce do 30 dní od zverejnenia návrhu. Návrh zverejnený : 19.08.2013
Verejná vyhláška
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Verejná vyhláška MDVRR SR rozhodnutie - Diaľnica D1 jánovce- Jablonov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3a ods.l zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov p o v o ľ u j e podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu: Diaľnica Dl Jánovce - Jablonov stavebný objekt: 101-00 Diaľnica Dl v km 0,000 - 18,540
pdf Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
zverejnené 14.10.2013
pdf Verejná vyhláška zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v uznanom PR
pdf Verejná vyhláška Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015
zverejnené 09.09.2013
odt Zámer predať nehnuteľnosť
doc Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Obce Dravce
Zverejnené 06.09.2013
pdf Oznámenie o strategickom dokumente
zverejnené : 14.01.2013
pdf Zadanie - Územný plán Obce Dravce
zverejnené : 26.11.2012
doc Odvolacie konanie
doc Verejná vyhláška oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov I
doc Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania na stavbu Čistiareň odpadových vôd Dravce
doc Rozhodnutie o povolení stavby s názvom Bukovinka TS pasienky- Stožiarová trafostanica
tlačivá na stiahnutie sociálna oblasť
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
rtf lekársky nález na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
doc žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Uznesenia
na stiahnutie
docx Uznesenia obecného zastupiteľstva 26.06.2015
docx Uznesenia obecného zastupiteľstva 06.05.2015
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 27.02.2015
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 30.12.2014
docx Uznesenia obecného zastupiteľstva 15.12.2014
docx Uznesenia obecného zastupiteľstva 12.11.2014
docx Uznesenia obecného zastupiteľstva 25.09.2014
doc Uznesenie obecného zastupiteľstva 31.07.2014
doc Uznesenie obecného zastupiteľstva 05.06.2014
doc Uznesenie obecného zastupiteľstva 03.04.2014
doc Uznesenie obecného zastupiteľstva 10.02.2014
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 05.12.2013
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 25.10.2013
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 07.10.2013
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 08.08.2013
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 22.06.2013
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 25.04.2013
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 19.02.2013
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 24.01.2013
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 14.12.2012
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 12.10.2012
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 14.09.2013
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 13.08.2013
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 26.06.2012
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 18.05.2012
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 13.04.2012
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 09.03.2012
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 10.02.2012
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 13.01.2012
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 28.12.2011
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 13.12.2011
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 27.09.2011
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 03.06.2011
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 26.04.2011
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 23.03.2011
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 03.02.2011
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 27.12.2010
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 25.11.2010
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 27.08.2010
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 27.07.2010
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 24.06.2010
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 29.03.2010
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 20.01.2010
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 15.12.2009
Uznesenia obecného zastupiteľstva 15.12.2009
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 20.10.2009
Uznesenia obecného zastupiteľstva 20.10.2009
doc Uznesenia obecného zastupiteľstva 03.09.2009
Uznesenia obecného zastupiteľstva 03.09.2009
Všeobecne záväzné nariadenie obce
na stiahnutie
docx Návrh VZN o komunálnom odpade
docx Návrh VZN o zápisu dieťaťa do ZŠ
docx Návrh VZN o financovaní škôl a zariadení
doc Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dravce č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
doc Návrh VZN č. 3/2014 o miesnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
doc VZN č. 1/2014 obce Dravce ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dravce
zverejnené 30.09.2014
doc Doplnok č. 2/2014 k VZN č. 2/2013 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
zverejnené 30.09.2014
doc Doplnok č. 1/2014 k VZNo poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v obci Dravce
zverejnené 30.09.2014
doc Návrh Dopnku č. 1/2014
doc Návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dravce a miestnej časti Bukovinka
zverejnené : 16.01.2014
doc Návrh VZN o zrušení ZŠ a MŠ v Dravciach a zriadení ZŠ s MŠ v Dravciach
doc Všeobecne záväzné nariadenie obce Dravce o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 2/2013
doc VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v Dravciach, centier voľného času na rok 2013
doc Návrh VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v Dravciach, centier voľného času na rok 2013
zverejnené : 04.02.2013
doc Návrh VZN č. 2/2013 o o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
zverejnené 04.02.2013
doc VZN o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v Dravciach na rok 2012
zverejnené 14.12.2012
doc VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
zverejnené 14.12.2012
doc VZN o miestnych daniach a miestnom popl.za komunálne odpady
zverejnené 14.12.2012
doc Dodatok č. 1 k VZN o poskytnutí opatrovateľstkej služby
doc VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v obci Dravce
doc VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2012
doc VZN o vylepovaní plagátov
doc VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
doc VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
doc VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
doc Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dravce o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 2/2009
doc VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2011
doc VZN o ochrane ovzdušia
doc Dodatok č. 1 k VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
doc VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dravce
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dravce
doc VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
OZNAM
na stiahnutie
pdf Informácie o procese pripojenia k plynárenskej distribucnej sieti pre rodinné domy
jpg Príloha riziko vzniku požiarov _ Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2012
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
rtf Poukázanie sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
postup krokov, vyhlásenie, potvrdenie o zaplatení dane
Február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
meniny má: Lívia

Počasie: