Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konané 15.12.2015

Vážený pán, (i)

pozývame Vás dňa 15.12.2015 o 15.00 hod. na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dravce, ktoré sa bude konať na obecnom úrade .
Program :

1, Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Rozpočet obce na rok 2016.
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
7. Správa hlavnej kontrolórky obce Dravce o vykonanej kontrole.
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2015.
9. Harmonogram obecného zastupiteľstva na r. 2016.
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dravce.
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dravce.
12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce.
13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016.
14. Zámer predaja obecného pozemku.
15. Predaj pozemkov.
16. Rôzne
17. Záver

S pozdravom Peter Faltin
Február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
meniny má: Lívia

Počasie: